ประธานกรรมการรศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการประจำคณะ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)


...
รศ.พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์
...
รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
...
อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
...
นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล
...
นายธานินทร์ สุทธิวโรตมะกุล

คณะกรรมการ (รองคณบดี)


...
ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน
...
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
...
ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
...
ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
...
ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
(เลขานุการ)
...
ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การคลังและทรัพย์สิน
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะกรรมการ (หัวหน้าภาควิชา)


...
รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ 
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
...
ผศ.ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
...
อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
...
ผศ.ดร.ประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
...
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

กรรมการประจำคณะ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)


...
ผศ.ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
ภาควิชาฟิสิกส์
...
ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม
ภาควิชาคณิตศาสตร์
...
อ.ปริยา ปะบุญเรือง
ภาควิชาจุลชีววิทยา
...
ผศ.ดร.ศิรศาธิญากร บรรหาร
ภาควิชาชีววิทยา
...
ผศ.ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
ภาควิชาเคมี
...
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
ภาควิชาเคมี