ประธานกรรมการรศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการประจำคณะ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)


...
รศ.พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์
...
รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
...
อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
...
นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล
...
นายธานินทร์ สุทธิวโรตมะกุล

คณะกรรมการ (รองคณบดี)


...
ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
...
ผศ.ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
...
ดร.สลิล ชั้นโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
...
ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้
...
ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
(เลขานุการ)
...
ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การคลังและทรัพย์สิน
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะกรรมการ (หัวหน้าภาควิชา)


...
รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ 
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
...
ผศ.ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
...
อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
...
ผศ.ดร.ประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
...
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

กรรมการประจำคณะ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)


...
ผศ.ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
ภาควิชาเคมี
...
ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม
ภาควิชาคณิตศาสตร์
...
ดร.วิชญา กันบัว
ภาควิชาวาริชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน