ฟิสิกส์บูรพา หลักสูตรใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโทสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา และปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์

  

มหาวิทยาลัยบูรพาก้าวขึ้นอับดับ 5 ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยบูรพาก้าวขึ้นอับดับ 5 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ที่โดดเด่นด้าน Physics and Astronomy โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2024 และอยู่อันดับ 471 ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับ 1672 ของโลก

 

 

 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ศึกษา

นายพิษณุ นพมณี ได้รับรางวัลดีเยี่ยมในการเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง "การหาค่ามอดูลัสของยังโดยใช้ชุดทดลองการหามอดูลัสของยังแบบใหม่" ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

นายไกรสิทธิ์ ศุภโสภาพงศ์ ได้รับรางวัลดีเด่นในการเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง "การออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของลวดทองแดง" ในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ได้นำนิสิตเข้าศึกษา ดูงาน ณ. ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ นำโดย ผศ.ดร.ธนัสถา รัตนะ ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุลและดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ ได้นำนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษา ดูงาน ณ. ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในศูนย์การฉายอนุภาคโปรตรอนสำหรับทางการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้นิสิตได้เห็นถึงการนำความรู้ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้งาน โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม อาจารย์ ภาควิชาสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา สาขารังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ บรรยายแนะนำและพาชมเยี่ยมชมศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

 


 

ขอเชิญนิสิตทำแบบประเมินการเรียนการสอน

ขอเชิญนิสิตทำแบบประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 ได้ที่ https://assess.buu.ac.th

 

ข่าวสาร/ กิจกรรม


แบบฟอร์มฝึกงาน/สหกิจ

แบบฟอร์มฝึกงาน/สหกิจ สำหรับนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


คู่มือกระบวนการทำงาน

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดเพิ่มเติม


กฎเกณฑ์และระเบียบมหาวิทยาลัย

กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดเพิ่มเติม


กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

กำหนดการยืนยันเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม