ข้อมูลบุคลากร

นายสงคราม คงเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3018
อีเมล : songkram@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ