ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มุ่งสู่ เศรษฐกิจชีวภาพ นวัตกรรม และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
(Towards Bioeconomy Innovation & Sustainable Tourism)
อัตลักษณ์บัณฑิต: รู้จริง รู้รอบ ทำได้

 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีจุดเด่นของรายวิชา ในหลักสูตร คือ บูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์  สามารถเลือกเรียน ได้ตามความถนัดของนิสิต  เน้นการปฏิบัติการและฝึกงาน  ปูพื้นฐานเพื่อ การศึกษาต่อขั้นสูง  และรองรับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การวิจัย และการประกอบธุรกิจส่วนตัว

ผศ.ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ