ประชาสัมพันธ์

 

       ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ในรูปแบบใหม่ เพื่อใช้เป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์ นั้น ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้ ได้จัดทำและเปิดให้ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ 👉https://science.buu.ac.th/sci2020/ ไปที่เมนูเกี่ยวกับเรา ไปที่ SCI Logo – Templates หรือ คลิกลิงก์ 👉https://drive.google.com/.../1DPVto5sksN0PFLMOaBw4WoCabEU... 📌คณะวิทยาศาสตร์จึงขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิตทุกท่านร่วมกันในการใช้ตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ (รูปแบบใหม่) ในการสื่อสารทุกประเภท อาทิ สื่อประชาสัมพันธ์ การนำเสนอผลงาน งานประชุมแบบ onsite หรือ online เป็นต้น