สำหรับนิสิต รหัส 61 เป็นต้นไป


สำหรับนิสิต รหัส 60 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 การรับโอนนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 นิสิตทดลองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 การเปลี่ยนระดับการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2560
 หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2560
 หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2560
 การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
 การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
 การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
 แนวปฏิบัติการเลื่อนสอบ
สำหรับนิสิต รหัส 59
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 การรับโอนนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 นิสิตทดลองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 การเปลี่ยนระดับการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
 หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2560
 หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2560
 การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
 การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
 การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
 แนวปฏิบัติการเลื่อนสอบ

 

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
0-3810-3052
scibuu.acr@go.buu.ac.th
สถานที่ตั้ง
Line (Academic Sci Buu)
เพิ่มเพื่อน