คณบดี


...
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

รองคณบดี


...
ฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน

...
ฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์

...
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผศ. ดร.ทรงกลด สารภูษิต

...
ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้

อ.ปริยา ปะบุญเรือง

...
ฝ่ายบริหารคุณภาพและสร้างเครือข่าย

ผศ. ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล

...
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

หัวหน้าภาควิชา


...
คณิตศาสตร์

รศ. ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์

...
เคมี

รศ. ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์

...
ชีวเคมี

ผศ. ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์

...
ชีววิทยา

ผศ. ดร.วรนพ สุขภารังษี

...
จุลชีววิทยา

ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์

...
ฟิสิกส์

อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร

...
วาริชศาสตร์

ดร.ประสาร อินทเจริญ

...
ผู้กลั่นกรองสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน