ข้อมูลบุคลากร

นายญาณพัฒน์ อินทร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3064
อีเมล : yanapat.in@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ