ข้อมูลบุคลากร

นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานช่าง
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3064
อีเมล : jirawat@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ