ข้อมูลบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 0 3810 2222 ต่อ 7515
อีเมล : kittisa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ