วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล)