หลักสูตร วท.ม. ปีการศึกษา 2561

icon-docs.png สาขาวิชา

หมายเหตุ : (1) เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (2) เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ (3) เปิดสอนเฉพาะภาคพิเศษ

icon-docs.png ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

icon-docs.png ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

icon-docs.png ค่าธรรมเนียมการศึกษา

icon-docs.png วินัยนิสิต