สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร/ หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 -

1. ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร
2. ดร.เดชชาติ สามารถ
3. ผศ.ดร.อรรณพ แก้วขาว

1. ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม
2. ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
3. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
4. ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ
5. ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล
6. ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร
7. ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
8. ดร.ชาติไทย ไทยประยูร
9. ดร.สมคิด อินเทพ
10. ผศ.ดร.อรรณพ แก้วขาว
11. ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช
12. ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์
13. ดร.เดชชาติ สามารถ

- จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต -
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
30251159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
Mathematical Proof and Analysis
Doctoral Dissertation  
3 (3-0-6)
30252159 พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
3 (3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือก 3
รวม (Total) 9
     
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
30254159 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
Real Analysis I
3 (3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือก 6
รวม (Total) 9
     
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
30269159 สัมมนา
Seminar
1 (0-2-1)
xxxxxxxx วิชาเลือก 6
30269959 วิทยานิพนธ์
Thesis
3 (0-0-9)
รวม (Total) 10
     
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
30269959 วิทยานิพนธ์
Thesis
9 (0-0-27)
รวม (Total) 9