รายชื่อประธานหลักสูตร

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

1

ผศ.ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

038-103009

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

038-103015

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ดร.ธนัสถา รัตนะ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

038-103076

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

038-10327

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา

038-103053

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ดร.สมคิด อินเทพ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

038-103176

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

038-103047

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ดร.พัชรี  วงษ์เกษม

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

038-103049

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

038-103039

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

038-103066

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

-

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์

-

-

12

ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

038-103077

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์

038-103132

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

038-103058 ต่อ 12

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

ดร.สิริมา ชินสาร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

038-103137

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

038-103087

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

038-103066

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

038-103099

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

038-103039

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์

038-103142

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์

038-103133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

-

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

-

-

23

ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

038-103023

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โดยมีหน้าที่  ดังนี้

  1. ดำเนินการตามนโยบายและแผนงานด้านบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
  2. กำกับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
  4. พิจารณาการเสนอหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
  5. พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
  6. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน เพื่อพัฒนางานด้านบัณฑิตศึกษาต่อคณะ และมหาวิทยาลัย

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/