## แบบฟอร์มสำหรับนิสิตที่เข้าภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ##

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตที่เข้าภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (เฉพาะ ป.โท แผน ก)

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตที่เข้าภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (เฉพาะ ป.โท แผน ข)

 

แบบฟอร์มงานนิพนธ์ (เฉพาะ ป.โท แผน ข)

 • ขั้นตอนการสอบงานนิพนธ์
 • วท.15 แบบคำร้องการย้ายสาขาวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • วท.21 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
 • วท.22 แบบเสนอขออนุมัติสอบปากเปล่าและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 • วท.23 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 • วท.24 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของงานนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า
 • วท.25 แบบรายงานผลการสอบงานนิพนธ์
 • ใบสมัครสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตที่เข้าภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (เฉพาะ ป.โท แผน ข)

 

แบบฟอร์มงานนิพนธ์ (เฉพาะ ป.โท แผน ข)

 • ขั้นตอนการสอบงานนิพนธ์
 • วท.15 แบบคำร้องการย้ายสาขาวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • วท.21 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
 • วท.22 แบบเสนอขออนุมัติสอบปากเปล่าและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 • วท.23 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 • วท.24 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของงานนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า
 • วท.25 แบบรายงานผลการสอบงานนิพนธ์
 • ใบสมัครสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ

 

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ (เฉพาะ ป.โท แผน ก. และ ป.เอก)

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/