การประกวด/ แข่งขัน

...
 รับสมัคร 17 มิ.ย. -19 ก.ค. 2567
รายละเอียดและหลักเกณฑ์
คู่มือการสมัคร  
แนบไฟล์ “บทคัดย่อ” และ “โครงงานฉบับสมบูรณ์” เท่านั้น 
ลงทะเบียนประกวด
...
 ปิดรับสมัคร 29 ก.ค. 2567
   (ภายในเวลา 12.00 น.) 
รายละเอียดและหลักเกณฑ์

ผู้สนับสนุน

...
...
...
...