สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (หลักสูตร 2564)

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (รหัส 64)
กระบวนการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับขั้นตอนการดำเนินสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิต รหัส 64)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 สำหรับสถานประกอบการ 

 SC_Co-op 03 แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของสถานประกอบการ
 SC_Co-op 04 แบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 SC_Co-op 12 แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยพนักงานที่ปรึกษางานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 SC_Co-op 13 แบบประเมินการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยพนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยง

 สำหรับคณาจารย์ 

 SC_Co-op 09 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 SC_Co-op 10 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาบัยบูรพา
 SC_Co-op 11 แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 SC_Co-op 14 แบบประเมินการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาและการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
 SC_Co-op 15 แบบประเมินผลการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยกรรมการประเมินผลการนำเสนอ
 SC_Co-op 16 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 สำหรับนิสิต 

 SC_Co-op 01 แบบคำขอเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 SC_Co-op 02 ใบสมัครสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณการกับการทำงาน
 SC_Co-op 05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 SC_Co-op 06 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
 SC_Co-op 07 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 SC_Co-op 08 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 แบบบันทึกภาระงาน หน้าที่ประจำวันที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 การเขียนรายงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 ตัวอย่าง-รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

 

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
0-3810-3052
scibuu.acr@go.buu.ac.th
สถานที่ตั้ง
Line (Academic Sci Buu)
เพิ่มเพื่อน