สหกิจศึกษา (หลักสูตร 2559)

คุณสมบัตินิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส 63

 

รายชื่อสถานประกอบการสหกิจศึกษา

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานสหกิจศึกษา นิสิตรหัส 63 (เตรียมสหกิจ 2565/ ออกปฏิบัติสหกิจ 2566)
รายละเอียด มคอ.3 รายวิชา 30130159 เตรียมสหกิจศึกษา (2/2562)

 

แบบฟอร์ม
รายการแบบฟอร์มเอกสารสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (อัพเดท)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับสถานประกอบการ

SC_Co-op 03 แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
SC_Co-op 04 แบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา
SC_Co-op 12 แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษางานสหกิจศึกษา
SC_Co-op 13 แบบประเมินการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง

สำหรับคณาจารย์

SC_Co-op 09 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา
SC_Co-op 10 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
SC_Co-op 11 แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
SC_Co-op 14 แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
SC_Co-op 15 แบบประเมินผลการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยกรรมการประเมินผลการนำเสนอ
SC_Co-op 16 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานการนิเทศสหกิจศึกษา

สำหรับนิสิต

SC_Co-op 01 แบบคำขอเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
SC_Co-op 02 ใบสมัครสหกิจศึกษา
SC_Co-op 05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
SC_Co-op 06 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
SC_Co-op 07 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
SC_Co-op 08 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แบบบันทึกภาระงานสหกิจศึกษาประจำวัน
กระบวนการและการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Word)

 

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
0-3810-3052
scibuu.acr@go.buu.ac.th
สถานที่ตั้ง
Line (Academic Sci Buu)
เพิ่มเพื่อน