กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ ROBOTICS
วันเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ถึง 1 กันยายน 2562
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมในการทางานของหุ่นยนต์เบื้องต้นและเพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมนาทักษะที่ได้ไปต่อยอดงานวิจัยและเสริมแรงบันดาลใจวิชาชีพในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม