กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการอบรมการดำน้ำขั้นพื้นฐาน (scuba diving)

โครงการอบรมการดำน้ำขั้นพื้นฐาน (Scuba diving) เพื่อให้นักเรียนโครงการ วมว. มีทักษะพื้นฐานในการดำน้ำแบบ Scuba diving อย่างปลอดภัยและสามารถนำไปต่อยอดในการทำวิจัยในอนาคต

โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ถูกต้องให้กับเยาวชน

โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ

โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้จริงโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากบุคคลในหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์และพันธุ์พืชโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆได้

ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11 จึงได้จัดโครงการฯ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. เพื่อให้นักเรียนในโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักและสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้จากการสังเกตและปฏิบัติจากตัวอย่างจริง อีกทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนในโครงการ วมว. แต่ละโรงเรียนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการผูกสัมพันธ์สานสามัคคีน้องพี่ วมว.

โครงการผูกสัมพันธ์สานสามัคคีน้องพี่ วมว. นักเรียน โครงการ วมว. ชั้น ม.4-6 ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และยังมีรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้กลับมาเยี่ยมน้องๆ อีกด้วย กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร้อง เล่น เต้นรำ นอกจากการเรียนแล้ว เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถอีกทักษะกันอย่างเต็มที่ 

โครงการ Creative thinking

โครงการอบรม Creative thinking จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และเพื่อนําความคิดเหล่านั้นรังสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

โครงการการเรียนรู้กลศาสตร์ผ่านเครื่องเล่น

โครงการการเรียนรู้กลศาสตร์ผ่านเครื่องเล่น ซึ่งจัดขึ้นที่ สวนสนุก Dream World จ. ปทุมธานี กิจกรรมนี้ ทางผู้จัดได้มอบหมายภารกิจให้นักเรียนได้สืบค้น ทดลอง หาข้อมูล และระดมความคิดเพื่อพิชิตภารกิจต่างๆ ซึ่งเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย โดยนักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องเล่นที่สร้างสรรค์ออกแบบจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ และนักเรียนได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆผ่านเครื่องเล่นหลากหลายชนิด และกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการสำรวจ การสังเกต และการทดสอบตามกระบวณการทางวิทยาศาสตร์ 

โครงการ ROBOTICS

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมในการทางานของหุ่นยนต์เบื้องต้นและเพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมนาทักษะที่ได้ไปต่อยอดงานวิจัยและเสริมแรงบันดาลใจวิชาชีพในอนาคต

โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น

โครงการว่ายน้ําเบื้องต้นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดขึ้นเพื่อปูพื้นฐานการว่ายน้ําให้นักเรียนมีทักษะที่ถูกต้อง ปลอดภัย และมีสมรรถภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งยังให้นักเรียนได้ออกกําลังกายและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนอีกด้วย

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นโครงการที่จัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักและสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้จากการสังเกตและปฏิบัติจากตัวอย่างจริง ตลอดจนเป็นการกระชับสายใยเพื่อเชื่อมโยงความผูกพันของนักเรียนและบุคลากรโครงการ วมว. ทั้ง ๑๙ มหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ ๑๒” จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา