กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ Creative thinking
วันเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

โครงการอบรม Creative thinking จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และเพื่อนําความคิดเหล่านั้นรังสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม