กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง 1 เมษายน 2562
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11 จึงได้จัดโครงการฯ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. เพื่อให้นักเรียนในโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักและสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้จากการสังเกตและปฏิบัติจากตัวอย่างจริง อีกทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนในโครงการ วมว. แต่ละโรงเรียนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม