กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ
วันเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 30 มกราคม 2562 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้จริงโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากบุคคลในหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์และพันธุ์พืชโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม