กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วันเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ถูกต้องให้กับเยาวชน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม