กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

เป็นโครงการที่จัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักและสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้จากการสังเกตและปฏิบัติจากตัวอย่างจริง ตลอดจนเป็นการกระชับสายใยเพื่อเชื่อมโยงความผูกพันของนักเรียนและบุคลากรโครงการ วมว. ทั้ง ๑๙ มหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ ๑๒” จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม