กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น
วันเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง 29 สิงหาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

โครงการว่ายน้ําเบื้องต้นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดขึ้นเพื่อปูพื้นฐานการว่ายน้ําให้นักเรียนมีทักษะที่ถูกต้อง ปลอดภัย และมีสมรรถภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งยังให้นักเรียนได้ออกกําลังกายและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม