โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒

       คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และหัวหน้างาน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ร่วมระดมสมองจัดทำกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์" องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น"

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx” ครั้งที่ ๒ ขึ้น ณ ห้อง SD 506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาเป็นวิทยากร ในการระดมความคิดเพื่อจัดทำกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์" องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น" สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยังหน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีมุมมองเดียวกัน นำไปบริหารและดำเนินงานร่วมกันเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป

-------------

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน