โครงการสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๕ “ก้าวไปด้วยกัน” : ระยะที่ ๓ กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ

       เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๕ “ก้าวไปด้วยกัน” : ระยะที่ ๓ กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับทราบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและทิศทางของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสถานประกอบการที่มุ่งเป้าเชิงพื้นที่

       โดยวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ณ ห้องประชุม CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดโครงการและบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย กลุ่ม ๒” และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา (ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ BSE (BUU Smart Education)) บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนสู่การศึกษาแนวใหม่ตามแนวทาง BUU Smart Education” ช่วงบ่ายเป็นการเสวนา “มุมมองจากภาคเอกชนในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะแรงงานตามความต้องการของภาคเอกชน” ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี ฝ่ายการศึกษา นายธีรพงษ์ ภาพภพ รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี ฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล นายปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี ฝ่ายอุตสาหกรรม นายนพัตธร จิตรวิโรจน์ และนายภัฏฐกรณ์ วรายนต์พินิจ กรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.สลิล ชั้นโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

       วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (KM) กับ คุณวาริส แก้วภักดี ศิษย์เก่าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (๑ ใน ๑๖ สุดยอด SME Start up Award แห่งชาติปี ๒๐๒๐) ณ กรีนวิลล์ ฟาร์มคาเฟ่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาช่องทางและความร่วมมือในการกำหนดโจทย์ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมและแนวทางในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ณ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

       ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมฯ ได้ผ่านการตรวจ ATK ก่อนวันจัดโครงการ และแสดงผลเป็น – (ลบ) ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมโครงการ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน