โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

       เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม SD 502 อาคาสิรินธร ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) ในรูปแบบ ณ ที่ตั้ง และออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ SWOT ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ประกอบการจัดทำแผนฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย (กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วม

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน