โครงการสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๕ “ก้าวไปด้วยกัน” : ระยะที่ ๒ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

       เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๕ “ก้าวไปด้วยกัน” : ระยะที่ ๒ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มี Mindset และแรงจูงใจที่ดีต่อการปรับตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยสู่ความมั่นคงในวิชาชีพ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและทิศทางของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายหัวข้อ “Mindset และแรงจูงใจที่ดี ต่อการปรับตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยไทย สู่ความมั่นคงในวิชาชีพ” และกิจกรรมหัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกัน” โดย ดร.สมพล เข็มกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และอภิปรายสรุปแนวทางการดำเนินงานและทิศทางของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าวยังมีการลงพื้นที่ชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณา ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในชุมชนด้วย

       โดยผู้เข้าร่วมฯ ได้ผ่านการตรวจ ATK ก่อนวันจัดโครงการ และแสดงผลเป็น – (ลบ) ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมโครงการ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน