โครงการสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๕ “ก้าวไปด้วยกัน” (ระยะที่ ๑)

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสัมมนาประจำปี ๒๕๖๕ “ก้าวไปด้วยกัน” : ระยะที่ ๑ ผู้บริหารคณะฯ และอาจารย์ผู้แทนภาควิชา เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัดตราด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีศิลปะแนวการบริหารและทักษะของผู้นำสู่ความศรัทธาของคนในองค์กร มีความสามารถในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยมุ่งเป้าเชิงพื้นที่ และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และทิศทางของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการประกอบด้วย คณบดี, รองคณบดี, หัวหน้าภาควิชา, ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้แทนภาควิชา

       ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พบปะผู้บริหารและบรรยายเกี่ยวกับ “ศิลปะแนวการบริหารและทักษะของผู้นำสู่ความศรัทธาของคนในองค์กร” รวมทั้งในโครงการดังกล่าวมีการ​แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และทิศทางของคณะวิทยาศาสตร์ และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา ชุมชนตำบลคลองใหญ่, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น 

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน