พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๒ สาขาเคมี

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาเคมี ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ถึงวันที่ ๑๓พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๑ คน เพื่อดำเนินการเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันสาขาเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เครือภู่ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี และอาจารย์ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ให้การต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอนในสาขาเคมี

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น 

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน