โครงการปลูกฝังค่านิยมองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

        เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ จังหวัดภูเก็ต ตามที่คณะฯ ได้มีการกำหนดค่านิยมองค์กร เป็น A-G-I-L-E ซึ่งประกอบด้วย
        A = Accountability (สังคมศรัทธา)
        G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
        I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
        L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
        E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

       คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการสื่อสารและปลูกฝังค่านิยมองค์กร ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร ส่งเสริมความผูกพันในองค์กรระหว่างผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และเป็นการสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐ

        พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก คุณพรพรรณ ศรีสุธาพรรณ (ศิษย์เก่าวาริชศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔) เป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรม

       ทั้งนี้ภายในโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อเป็นการหาแนวทางในการนำค่านิยมองค์กรไปสู่การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า ๗๐ คน ซึ่งภายในโครงการฯ จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

---------------------------------------

#SciBUU
#เรียนวิทย์ติดทะเล
#องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

---------------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน