โครงการอบรม “ขยับตัวสักนิด ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม” (Online)

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ขยับตัวสักนิด ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคออฟฟิตซินโดรม และทราบแนวทางในการป้องกัน และการรักษาโรคออฟฟิตซินโดรมได้ถูกวิธี และสามารถปฏิบัติตนในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ประธานกล่าวเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม แนวทางในการป้องกัน และการรักษาโรคออฟฟิศซินโด โดย ดร. นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จังหวัดชลบุรีและะการบรรยายให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการทำกายบริหารในการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ล่วงพ้น ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในโครงการฯ มีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า ๖๐ คน

-------------------------------------------

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เรียนวิทย์ทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน