ต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา-โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ระยะที่ ๓

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ เครือภู่ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียน เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา-โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต นำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

       พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หอพักนักเรียน ชมผลงานวิชาการและกิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการร่วมกับตัวแทนนักเรียน อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ วมว. อีกด้วย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์การดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ โดยยินดีรับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินฯ ไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน