สัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัคร “ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.”

       ด้วยมูลนิธิสอวน. ได้จัดตั้งกองทุนด้านศึกษา “ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.” โดยมอบหมายให้ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่เกินศูนย์ละ ๒ คน ทั้งนี้ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียนที่สมัครและผ่านคุณสมบัติ ตามที่ มูลนิธิ สอวน. ได้ระบุไว้ จำนวน ๓ คน ดังนี้

  1. นางสาวธนัชญา สุพัฒศรี   โรงเรียนชลกันยานุกูล       สาขาชีววิทยา
  2. นายอัครพล สะหะวิริยะ      โรงเรียนสระแก้ว             สาขาชีววิทยา
  3. นายวสุรัตน์ ดีดอกไม้        โรงเรียนระยองวิทยาคม     สาขาฟิสิกส์

       ในการนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยการสัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัคร “ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.” เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SD-502 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น 

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน