การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ 

       มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ (18th Thailand Olympiad in Informatics)ในระหว่างวันที่ ๑-๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 32 (32nd International Olympiad in Informatics) ต่อไป ในการนี้มีอาจารย์ ดร.พัชรวดี พูลสำราญ อ.อัครพนธ์ วัชรพลากร และนายณัฐภัทร เอี่ยมมีลาภ อาจารย์ควบคุมทีมนำนักเรียนไปแข่งคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติดังกล่าว

       สำหรับศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล ดังนี้
       รางวัลระดับเทียบเท่าเหรียญทอง
           นายกฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด

       รางวัลระดับเหรียญเงิน
           นายชยกร อุณหศิริกุล

       รางวัลระดับเทียบเท่าเหรียญเงิน
           นายบวรทัต เด่นดำรงกุล

       รางวัลระดับเหรียญทองแดง
           นายชนายุส พันธ์รัตนานนท์
           นางสาววิรากานต์ บุญฟ้าประทาน
           นายนนทพัทธ์ ศรีบุญเรือง

       รางวัลเกียรติคุณประกาศ
           นายพันธวิศ มะสัน
           นายธรรมวรุตม์ วรรณเชฐอิสรา

       นอกจากนี้ นายบวรทัต เด่นดำรงกุล ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้รับรางวัลพิเศษ “รางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม อันดับที่ 1” อีกด้วย

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอน ครูสังเกตุการณ์ และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน อีกทั้งขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับน้อง ๆ นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญประเภทต่าง ๆ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 นี้ด้วย

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน