ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม. (กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP)

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนรวม ๕๕ คน เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้อง CL 201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการ สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีกิจกรรมฐานปฏิบัติการสถิติเบื้องต้นและการใช้โปรแกรม R วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ และ ดร.ลภัสรดา สิงห์สมบูรณ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้ เป็นประธานเปิด-ปิด และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

       โดยผู้เข้าร่วมฯ ได้ผ่านการตรวจ ATK และแสดงผลเป็น – (ลบ) ก่อนเข้าร่วมโครงการ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมโครงการ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน