กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี

       ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต สืบเนื่องจากมีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยล้าช้าหรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ทำให้จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคมีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้สภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิตในการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างมาก
       คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิต และเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ในส่วนของ “สังคมศรัทธา (
Accountability) ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทำประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

---------------------------------------

#SciBUU 
#เรียนวิทย์ติดทะเล
#องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

---------------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE 

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน