โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

       คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีพันธกิจสำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการที่จะพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ รวมทั้งระบบกลไกในการคัดเลือกผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ๘ จังหวัด และจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวม ๑๔ จังหวัด ได้รับทราบแนวทางการดำเนินการของการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณภาพ ภายใต้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แนวทางการมอบทุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับโครงการ โดยมีรองคณบดีและหัวหน้าวิชา ร่วมให้การต้อนรับด้วย

        โดยโครงการดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้ทราบและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน สนับสนุนการเรียนตลอดหลักสูตรมูลค่าสูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและมีเจตคติทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนักเรียนในเขตภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาขาดแคลนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้มีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๔ โรงเรียน (ลดลงจากปีที่แล้ว ๑๕ โรงเรียน) และมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๑๙๓ คน (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๖๕ คน)

----------------------

#เรียนวิทย์ติดทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน