...
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒๑ (การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔) แก้ไขเพิ่มเติม [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๖๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒๑ (การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒๐ (แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดระลอกเดือนเมษายน พศ. ๒๕๖๔ [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๙ (มาตรการการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘ (แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๔) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗ (การจัดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๔) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ [รายละเอียด]
 • บันทึกข้อความ ที่ อว ๘๑๐๐/ ว ๑๓๐๙๗ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนเองนิสิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากากรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรปราการ [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕ (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔ (การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓ (แนวปฏิบัติในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๐๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๒ (แนวปฏิบัติในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ (แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ฉบับที่ ๑๐ (แผนการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๘๙/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๙ (การขยายระยะเวลาการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ (แนวปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณ) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและเเนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗ (แนวปฏิบัติในกรณีที่พบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อหรือมีผู้ติดเชื้อในมหาวิทยาลัย) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๙/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและเเนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๖ (การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน) [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๕ (การจัดการสอบปลายภาคและการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน) [ฉบับภาษาไทย] [ฉบับภาษาอังกฤษ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๔ [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓ [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒ [รายละเอียด]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑ [รายละเอียด]
...
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งเรื่องการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป [รายละเอียด]

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๘๔/๒๕๖๔ เรื่อง การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในกรณีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๕๓/๒๕๖๔ เรื่อง วันมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๒๗/๒๕๖๔ เรื่อง วันมาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๙ และฉบับที่ ๒๐ [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการมาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๓๓/๒๕๖๔ [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง วันมาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔ (การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน) [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔ (การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน) และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕ (การจัดการเรียนสอนออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดระลอกใหม่) [รายละเอียด]

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการมาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา [รายละเอียด] | แบบฟอร์ม
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (การกำหนดภาระงานวิชาการอื่นทดแทนภาระงานวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒) [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๖/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง การพัฒนากระบวนงาน และการพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๙ (การขยายระยะเวลาการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส) [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๑/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ (แนวปฏิบัติว่าด้วยงานสารบรรณ) [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) [รายละเอียด]
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติงานและการลาของผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) [รายละเอียด]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน