สำนักงานคณบดี

      สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามพันธกิจ รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีหัวหน้าสำนักงานคณบดีทำหน้าที่ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยสำนักงานคณบดีได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรออกเป็นงานต่าง ๆ แต่ละงานมีหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา โดยการกำกับดูแลของรองคณบดีแต่ละฝ่าย ดังนี้

ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ฝ่ายบริหาร

      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสาร สารบรรณ การเงิน พัสดุ สิ่งสนับสนับสนุนการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ ยานพาหนะ ซ่อมบำรุง และกำกับดูแลลักษณะทางกายภาพของคณะทั้งหมด แบ่งความรับผิดชอบดังนี้

งานบริหารทั่วไป (รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารคำสั่ง e-doc หนังสือส่งออกภายนอก ข้อมูลบุคคล-สวัสดิการ การประชุม-พิธีการ) 0-3810-3010

น.ส.สมฤดี ศิริวัฒนะกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
โทรศัพท์ภายใน : 3009
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์
บุคคล
โทรศัพท์ภายใน : 3010
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานสารบรรณ (รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารราชการ จัดเก็บเอกสาร e-doc รับส่งเอกสาร พัสดุไปรษณีย์) 0-3810-3011

นายอุบล ทองสุข
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : -
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานการเงิน (รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบัญชีการเงิน งบประมาณ รายจ่าย-รายได้ ) 0-3810-3160

นางสุชาดา ไม้งาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(หัวหน้างานคลังและพัสดุ)
โทรศัพท์ภายใน : 3017
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 3160 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางอินทิรา เรืองเวช
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 3160
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานนโยบายและแผน (รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนประจำปี งบประมาณการใช้จ่าย-รายได้ ) 0-3810-3012

นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3012
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานพัสดุ (รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ วางแผน กำหนดความต้องการ ตั้งงบประมาณ จัดทำทะเบียนพัสดุ แจกจ่าย ควบคุม และการจำหน่าย ) 0-3810-3018

นายสงคราม คงเมือง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3018
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส.หัสชา ศรีจินดา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3018
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานอาคารและสถานที่ (รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย บริษัทรับเหมาการทำความสะอาด การซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ/ บริการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและหน่วยงานภายใน/ สื่อสาร-สารสนเทศ ออกแบบ ดูแลปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ พร้อมทั้งดูแลระบบ server/ บริการและดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องประชุม/ ดูแลและควบคุมเกี่ยวกับยานพาหนะ) 0-3810-3064

ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้างานอาคารและสถานที่)
โทรศัพท์ภายใน : 7515
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
โทรศัพท์ภายใน : 3064 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายญาณพัตน์ อินทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 3064
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานยานพาหนะ/ ซ่อมบำรุง (รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแล ให้บริการ และควบคุมการใช้ยานพาหนะ/ การรับเรื่อง ติดตาม ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค) 0-3810-3064

นายกร ชื่นศิริ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : -
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธวัชชัย ยอดยิ่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ภายใน : 3064 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน