กรรมการประจำคณะ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)


...
ดร.พิชัย สนแจ้ง
...
รศ. ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
...
นายสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ
...
อ.เสรี ชิโนดม
...
นายไพรัตน์ ตันติศิริกุล

กรรมการประจำคณะ (หัวหน้าภาควิชา)


...
คณิตศาสตร์

รศ. ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์

...
เคมี

รศ. ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์

...
ชีวเคมี

ผศ. ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์

...
วาริชศาสตร์

ดร.ประสาร อินทเจริญ

...
ฟิสิกส์

อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร

กรรมการประจำคณะ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)


...
ผศ. ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
...
ผศ. ดร.อนันต์ อธิพรชัย
...
ดร.วิชญา กันบัว
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน