หลักสูตร ปร.ด. ปีการศึกษา 2561

icon-docs.png สาขาวิชา

icon-docs.png ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

icon-docs.png ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

icon-docs.png ค่าธรรมเนียมการศึกษา

icon-docs.png วินัยนิสิต