สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร/ หน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 2.1

1. ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ
2. ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม
3. ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช

1. ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม
2. ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ
3. ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล 
4. ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
5. ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร
6. ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
7. ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์ 
8. ดร.สมคิด อินเทพ 
9. ผศ.ดร.อรรณพ แก้วขาว 
10. ดร.ชาติไทย ไทยประยูร
11. ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช
12. ดร.เดชชาติ สามารถ

- สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
- ทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
- สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
- ทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1   หลักสูตรแบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
3   xxxxxxxx วิชาเลือก 6
รวม (Total) 3    รวม (Total) 6
             
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
9   30289159 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
Current Research Topics in Mathematics
1 (0-2-1)
รวม (Total) 9   xxxxxxxx วิชาเลือก 3
        30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
4
        รวม (Total) 8
             
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
9   30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
Seminar in Advanced Mathematics 1
1 (0-2-1)
รวม (Total) 9   30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
7
        รวม (Total) 8
             
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
9   30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
Seminar in Advanced Mathematics 2
1 (0-2-1)
รวม (Total) 9   30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
7
        รวม (Total) 8
             
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
9   30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
9
รวม (Total) 9   รวม (Total) 9
             
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
9   30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation  
9
รวม (Total) 9   รวม (Total) 9