สารจากคณบดี

       ในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ในนามของคณาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาในรั้วคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้ สำหรับนิสิตใหม่ถือเป็นก้าวที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะได้พบได้รู้จักเพื่อนใหม่ สถานที่ใหม่ การเรียนการสอนที่แตกต่างจากเดิม จะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะประสบการณ์ในสิ่งใหม่ๆ ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร มีความรู้สึกตื่นเต้นต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้น นิสิตควรรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาของชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งควรมีทั้งการเรียน การทำกิจกรรม การมีส่วนร่วมต่างๆ จะทำให้นิสิตใหม่ปรับตัวและประสบความสำเร็จได้อย่างที่มุ่งหมาย ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ครบรอบการก่อตั้งมา ๖๓ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ คณะได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีความพร้อมมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า "โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม" โดยหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทุกหลักสูตร ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีการดำเนินงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับที่ดีมาก ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการวิจัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศ
      และในท้ายสุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงอำนวยพรให้นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ทุกคน ตั้งใจเล่าเรียน มีความคิดดี ประพฤติ ปฏิบัติดีมีจริยธรรม และประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสามารถนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่โดดเด่นด้านศาสตร์ทางทะเล และการสร้างนวัตกรรมในระดับอาเซียน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ
2. วิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ถ่ายทอด เผยแพร่ บริการวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่สังคม และร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง บนฐานของธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตวิทยาศาสตร์  ฉลาดรู้คู่คุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  สื่อสารหลายภาษา  ใฝ่หาความรู้สู่ชีวิต

1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ และในสังคม โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
2. มีความรอบรู้ในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสาขาวิชาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
3. มีความใฝ่รู้ และสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถบูรณาการกับสาขาวิชาการอื่นได้อย่างเหมาะสม
5. มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
7. มีความสามารถในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติและคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
8. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา และตระหนักในสิทธิมนุษยชน