หลักสูตร วท.บ. ปีการศึกษา 2561

icon-docs.png สาขาวิชา

icon-docs.png ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
icon-docs.png ประกาศ ระดับปริญญาตรี

icon-docs.png ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน
icon-docs.png การเปลี่ยนประเภทนิสิตภาคพิเศษ เป็นนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2556

icon-docs.png ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

icon-docs.png สรุปค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
icon-docs.png วินัยนิสิต