ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ (ศุกร์ที่ ๒ ของทุก ๒ เดือน)

 
ครั้งที่ วันที่ประชุม
วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ (ศุกร์ที่ ๑๔ เม.ย. ตรงกับวันสงกรานต์)
วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ นิสิตที่จะส่งแบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  โปรดส่งภายในวันสุดท้ายของเดือน ม.ค. /มี.ค. /พ.ค. /ก.ค. /ก.ย. /พ.ย.

 

กำหนดการประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยบูรพา

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/