ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (BML)

    ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)

 หลักการและเหตุผล

      คณะวิทยาศาสตร์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในการช่วยเหลือในรูปแบบการให้บริการทั้งในด้านการในคำปรึกษาทางด้านวิชาการและการวิจัย อีกทั้งให้บริการวิเคราะห์ทดสอบรวมถึงการให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการอีกด้วย

 วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้บริการคำปรึกษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างให้แก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
       2. เพื่อให้บริการคำปรึกษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิเคราะห์ตัวอย่างให้แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งภาครัฐและเอกชน
       3. เพื่อให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบตัวอย่างทางจุลชีววิทยา (การวิเคราะห์จุลินทรีย์)

รายการ อัตราค่าบริการ (บาท/ ตัวอย่าง)

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

    1. Total plate count 400 500 600
    2. Total yeast and mold count 400 500 600
    3. โคลิฟอร์ม (Coliforms) 500 600 700
    4. Fecal Coliforms 500 600 700
    5. Staphylococcus aureus 400 500 600
    6. Echerichia coli. 500 600 700
    7. การทดสอบการต้านเชื้อด้วยวิธี Disk diffusion method 400 500 600

 ติดต่อสอบถาม

  หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL)
  น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด ห้อง CL ชั้น 4 หรือ นายชาติชาย มาลาพงษ์ ห้อง CL-601 ชั้น 6
  โทรศัพท์. 038-103182, 038-103185 เบอร์ภายใน 7532, 7535
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Science Innovation Facility, Faculty of Science, Burapha University