ระเบียบ ข้อปฏิบัติ/ แบบฟอร์ม

 

หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Science Innovation Facility : SIFBUU)

  • FM-SIF-05 แบบคำขอรับบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชั้น 6 อาคาร CL)  l อนุญาตให้ขอใช้ห้อง CL-614 เท่านั้น : Flowchart
  • FM-SIF-06 แบบคำขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ CL-614
  • FM-SIF-07 แบบคำขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้อง CL-616

 

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Instrumentation Laboratory : ARIL)

  • FM-ARIL-02 แบบคำขอใช้บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง
  • FM-ARIL-06 แบบคำขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์(ในเวลาทำการ) : Flowchart
  • FM-ARIL-08 แบบคำขอใช้บริการน้ำกรองบริสุทธิ์สูงสำหรับบุคคลากร คณะวิทยาศาสตร์ : Flowchart
  • FM-ARIL-09 แบบคำขอใช้บริการน้ำกรองบริสุทธิ์สูงสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ : Flowchart

 

ห้องปฏิบัติการชีวภาพและจุลชีววิทยา (Biological Sciences and Microbiology Laboratory : BML)

 

แบบฟอร์มอื่นๆ


 

Science Innovation Facility, Faculty of Science, Burapha University